Contact
Nikkel
Nikkel Home   »   Nikkel

Nikkel (Ni2+)

Ingeademd nikkel (in oplosbare vorm) kan kanker veroorzaken. De IARC heeft geconcludeerd dat er voldoende humane gegevens beschikbaar zijn om nikkelsulfaat dat wordtingeademd als een carcinogene verbinding te beschouwen.

Via de orale route is nikkel relatief weinig toxisch. Acute nikkel vergiftigingen komen weinig voor. De gemiddelde dagelijkse inname is waarschijnlijk lager dan 150 g. Bij het toedienen van hoge concentraties aan proefdieren worden veranderingen in het gewicht van organen waargenomen. In een twee jaar durende studie met ratten werd de NOAEL vastgesteld op 5 mg/kg/dag.
Op grond hiervan kan een TDI worden berekend van 5 g/kg bw (bij een veiligheidsfactor van 1000). Een extra veiligheidsfactor 10 is ingebouwd aangezien

  • er onvoldoende studies beschikbaar zijn met betrekking tot mogelijke orale carcinogeniteit;
  • de absorptie van nikkel via drinkwater ingenomen op een lege maag, veel groter kan zijn dan bij gelijktijdige inname van voedsel.
De normwaarde wordt dan 20 g/l (afgerond), uitgaande van een drinkwaterconsumptie van 2 liter per dag en een toewijzing van 10% van de TDI voor drinkwater en een lichaamsgewicht van 60 kg.
Extreem lage nikkel concentraties in water kunnen overigens bij personen met een nikkelallergie eczeem veroorzaken.

Bij enkele pompstations in Nederland wordt water geleverd met een Ni concentratie die 5 - 10 g/l bedraagt.
De concentraties in het grondwater in een aantal kwetsbare gebieden stijgt.